CILJ PROJEKTA


Glavni cilj Žan Mone katedre za Evropske ekonomske integracije (JMC/EEI Montenegro) je jačanje i dalji razvoj nedavno uvedenog smjera na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Školske 2011/2012 uveden je novi smjer u okviru ponude studentima pod nazivom “Evropske ekonomske integracije” (pet novih disciplina u osmom semestru, na IV godini studija).

Smjer Evropske ekonomske integracije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici kreiran je u okviru nastavnog programa osnovnih studija. Podržava evropske integracije Crne Gore kroz obrazovani sistem na novim nastavnim disciplinama u okviru osnovnih studija i nastavlja se kroz posdiplomske akademske studije Evropske ekonomske integracije (osnovane još 2006. godine).


Prva generacija Smjera Evropske ekonomske integracije, 2011/2012,Ekonomski fakultet, Univerziteta Crne Gore, PodgoricaCilj ovog projekta je da doprinese, kroz proces cjeloživotnog učenja, razvoju Crne Gore kao društva zasnovanog na znanju, te na održivim osnovama razvoja, sa uslovima za rast i zaposlenost, kao i veću socijalnu uključenost. Polazeći od nedavno otvorenih pristupnih pregovora sa EU (jun 2012), ovaj projekat ima pozitivan uticaj na ostvarivanje strateških spoljnopolitičkih ciljeva zemlje, gdje punoporavno članstvo u Uniji predstavlja prioritet.

Ciljevi projekta:
• Modernizacija obrazovnog procesa, tj. podrška daljem razvoju Ekonomskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore (EF/UCG) kroz stimulisanje razvoja kvalitetnog nastavnog procesa, istraživanja i analize uticaja studija Evropskih ekonomskih integracija u zemlji kandidatu za članstvo u Uniji
• Unapređenje nivoa znanja o ekonomskom teoriji i praksi Evropskih studija kao naučne oblasti (posebno evropskih ekonomskih integracija);
• Podrška EF/UCG u razumijevanju procesa evropskih (ekonomskih) integracija i širenje znanja o EU prema drugim nosiocima aktivnosti u zemlji kroz organizaciju različitih događaja i debata,
• Razvoj i promocija procesa evropskih integracija Crne Gore u akademskoj zajednici u prema široj javnosti,
• Podrška aktivnostima Vlade Crne Gore u realizaciji komunikacione strategije o procesu pristupanja, učešće u radnim grupama za pregovore o pristupanju EU, učešće u javnim debatama u vezi sa procesom evropskih integracija i sl.
• Prepoznavanje zahtjeva crnogorskog tržišta rada u vezi sa ekonomskim znanjima i vještinama u oblasti evropskih ekonomskih integracija.

Korisnici JMC/EEI projekta, Žan Mone katedre za Evropske ekonomske integracije su različiti. Prvenstveno to su studenti dodiplomskog smjera Evropske ekonomske integracije (šira studentska zajednica, posebno na posdiplomskim studijama), koja je kroz realizaciju ovog projekta imala bolji kvalitet nastave, inoviran nastavni program, metodologiju, kao i pripremljene udžbenike na predmetima sa smjera Evropske ekonomske integracije. Studenti su učestvovali u debatama i simulacijama u okviru obilježavanja Dana evrope, prisustvovali su predavanjima gostujućih predavača, učestvovali u simulaciji pregovora o sastanaka EU institucija, posjećivali različite EU projekte u Crnoj Gori i slično.

Pored navedenog, posebna ciljna grupa su studenti akademskog posdiplomskog studija Evropske ekonomske integracije koji predstavljaju umreženu rastuću posdiplomsku studentsku zajednicu, koja je takođe aktivna u EU debatama i širenju znanja o EU i evropskim integracijama Crne Gore. Žan Mone projekat, kroz svoje aktivnosti (posebno publikacije, simulacije i debate), ohrabruje studente posdiplomskih studija da se odlučuju za aktuelne i interesantne magistarske teme, te da se posvete njihovom istraživanju. Konačno, na EF/UCG imamo i prve studente koji izražavaju interesovanje za dalji obrazovni proces opredjeljujući se za evropske ekonomske integracije kao oblast istraživanja na doktorskim studijama.